Z majem 2019 smo v našem zavodu začeli izvajati projekt:

»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019 v sklopu A – PVZ«

V okviru javnega razpisa gre za projektno delovno mesto, na katerem se pomočnik vzgojitelja začetnika usposablja in pridobiva ustrezne delovne izkušnje. Zaposlili smo tri pomočnici vzgojiteljice začetnice, ki bodo opravljale dela in naloge v Vrtcu pri OŠ Destrnik in Vrtcu pri PŠ Trnovska vas.

Specifični cilj projekta je znižanje brezposelnih mladih. Namen projekta je zaposliti iskalca prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bodo pomočnice vzgojiteljice začetnice preko organiziranega, načrtovanega in strokovno vodenega usposabljanja uvajale v vzgojno – izobraževalno delo v vrtcu.

Projekt prva zaposlitev traja od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019. V tem času se mladi pomočnik vzgojitelja začetnik pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja in se v okviru tega seznanja z zakonodajo vrtca, internimi akti vrtca ter ostalim strokovnim gradivom.

Pomočnik vzgojitelj začetnik  se bo v svojem uvajalnem obdobju  usposabljal v vrtcu. Spoznaval, sodeloval in načrtoval bo pri obsegu priprav, načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, dela s starši in organizaciji življenja v vrtcu. Pomočnik vzgojitelj začetnik bo razvijal sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih; sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah; sposobnosti za prepoznavanje čustev in spodbujanje doživljanja in izražanja; negoval bo radovednost, raziskovalni duh, domišljijo in intuicije ter razvijal neodvisno mišljenje; izpopolnjeval se bo na vseh področjih (jezikovno, glasbeno, matematično…) in primerno izražal ter navajal na rutino in higienske navade vrtca. Dejavnosti bo načrtoval na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in njegovih potreb. Izbiral bo ustrezne vsebine, oblike in metode dela, glede na starostno skupino in razvoj otrok, v kateri bo izvajal vzgojno-izobraževalni proces, organiziral in vodil dejavnosti otrok in pripravljal didaktične materiale. Otroke bo spodbujal, opogumljal, usmerjal in se z njimi igral ter odgovarjal za njihovo varnost, pri tem pa spremljal in opazoval otrokov razvoj pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah. Uporabljal bo ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije.

Delo v projektu poteka po predhodno pripravljenemu programu, kateri vsebuje sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje le-teh.

Na razpisu so lahko kandidirale šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta, pomočnika vzgojitelja zaposlile v obsegu za obdobje vsaj enega meseca.