SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalni delavki opravljata interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo.

Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in šola kot celota, čim bolj uspešni pri uresničevanju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

V svetovalni službi sta Mira Anderlič, univ. dipl. soc. ped in Tina Vrhovšek Malovič, univ. dipl. ped. soc.

Temeljna področja dela, ki jih opravlja svetovalna delavka so:

– delo s šolskimi novinci, učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci ter poklicno usmerjanje,

– svetovanje (individualno in skupinsko) učencem in staršem,

– obravnavanje učne, vedenjske in socialne problematike,

– odkrivanje in spremljanje učencev s posebnimi potrebami (nadarjenih učencev, učencev z učnimi težavami, …),

– organiziranje ali izvajanje predavanja in delavnice za učence in starše,

– sodelovanje z učitelji,

– sodelovanje pri individualnih in skupinskih pogovorih z učenci in s starši,

– pri novih oblikah in metodah dela,

– na strokovnih srečanjih,

– na ocenjevalnih konferencah,

– sodelovanje z vodstvom šole,

– pri vseh oblikah šolskega dela, pri uvajanju novih oblik in metod dela,

– spremljanje in evalvacija razvoja šole,

– zajemanje analiz novih učnih metod,

– analiziranje aktualnih pojavov v šoli (nasilje med otroki in mladostniki, disciplina, …),

– sodelovanje na seminarjih in posvetih,

– analiziranje šolskega svetovalnega dela,

– vodenje zbirk osebnih podatkov.

Svetovalni delavki se povezujeta tudi z drugimi institucijami (Center za socialno delo, mobilna specialno-pedagoška služba, Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor, Svetovalni center Ptuj, Srednješolski center Ptuj in druge srednje šole, Zdravstveni dom, Center interesnih dejavnosti, Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti, Dispanzer za mentalno zdravje, vzgojno- varstvena organizacija, policija, Dijaški dom Ptuj …)

Delo šolske svetovalne službe obsega delo na OŠ Destrnik, PŠ Trnovska vas in vrtcih.

 • Poklicna orientacija   ( 0 Vsebine ) 
  POKLICNA ORIENTACIJA

  Proti koncu devetega razreda  se učenci soočate s pomembnimi vprašanji: »Kam naprej? Kaj želim postati, kaj delati, da bom zadovoljen s seboj in življenjem ter da bom lahko preživljal sebe in svojo družino?« To so pomembna in težka vprašanja. Odgovori nanje se nemalo krat skrivajo za naslednjimi vprašanjih: »Kje sem zdaj in kako sem do sem prišel? Kaj je pritegnilo mojo pozornost in sem potem to koncentrirano počel? Kaj mi je všeč in pri čem sem lahko vztrajal cele ure? S čim se ukvarjam in v čem sem dober? Kaj že znam in na katerih področjih se hitro učim? Kako se znajdem med vrstniki? Kaj je to česar ne maram?«

  Še v osmem razredu na vsa ta vprašanja niti pomislili niste, zdaj v devetem pa je vse drugače. Že marca je čas, ko je treba oddati prijavo v srednjo šolo.

  Torej, kaj in kako sedaj, ko izbira poklica neusmiljeno trka na naša vrata in čaka, da jih odpremo.

  Nujno potrebno je najprej pogledati vase, nato se malce ozreti okoli sebe in izbrati srednjo šolo, kjer boste lahko najbolje izrazili vse tisto, v čemer ste dobri in kar radi počnete.

  Pri razmišljanju o sebi in o svoji nadaljnji poti je zelo pomembna družina. Pomembni so tudi prijatelji in znanci, ki jih poznamo in opravljajo najrazličnejše poklice v katerih so zadovoljni in uspešni.

  Na šoli smo preko vzgojno-izobraževalnega procesa smo spoznali veliko poklicev: učitelj, kuhar, knjižničar, pedagog, čistilec, hišnik, računovodja, tajnik, medicinska sestra, zdravnik, zidar, vzgojitelj predšolskih otrok, zobozdravnik, pomočnik vzgojitelja, … Pomislite, koliko smo jih spoznali na dnevih dejavnosti: umetnostni zgodovinar, kmetovalec, kustos, igralec, mizar, steklar, gledališki režiser, sadjar, jamski vodnik, … Vseh niti našteti ne moremo.

  Program poklicne orientacije, ki ga izvajamo na šoli zajema različne dejavnosti za učence in starše:

  –      dneve dejavnosti in pouk, kjer skozi šolska leta spoznavamo najrazličnejše poklice,

  –      informiranje o šolah, poklicih, štipendijah, ki je namenjeno devetošolcem in njihovim staršem (v času pouka, razrednih ur in na roditeljskem sestanku),

  –      spoznavanje interesov, sposobnosti na posameznih področjih ter drugih lastnosti, ki se pomembno povezujejo z določenimi izobraževalnimi in poklicnimi dejavnostmi,

  –      individualno svetovanje pri izbiri poklicne poti in

  –      izvedba vpisa v srednje šole.

  Za dodatna vprašanja in pomoč se lahko obrnete na koordinatorko programa na naši šoli, svetovalno delavko, Tino Vrhovšek Malovič, ki jo to šolsko leto nadomešča Mira Anderlič.

  Koristni spletni naslovi:

  –      www.mojaizbira.si – informacije o poklicih, šolah, programih, …

  –      www.ess.gov.si – stran Zavoda RS za zaposlovanje – informacije o kariernem svetovanju, trgu dela, …
  www.cpi.si – Center za poklicno izobraževanje

  –      www.mizs.gov.si – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; razpisi za vpis, podatki o številu prijav, omejitve vpisa, zakonodaja glede šolanja

  –      www.skladi-kadri.si – Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje; informacije o štipendiranju in razpisi

  –      www.dijaski.si – razne koristne informacije za učence, dijake, študente www.filternet.si

  –      http://europa.eu/index_sl.htm -informacije o možnostih študija in poklicnega usposabljanja v Evropski uniji

 • Delo z nadarjenimi učenci   ( 0 Vsebine ) 
  NADARJENI UČENCI

  Po Zakonu o osnovni šoli so nadarjeni učenci v njegovem 11. členu opredeljeni kot učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

  Program za nadarjene učence poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci.

  Za vsakega nadarjenega učenca se pripravi individualiziran program (INDEP), ki se sestavi v sodelovanju z učencem, njegovimi starši in učitelji. Dokumentacija, ki obsega zabeležene učenčeve dosežke, načrt kontinuiranega dela z učencem, spremljanje razvoja učenčevih močnih področij ter rezultate psihološkega testiranja se hrani pri šolski svetovalni službi. Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci zajema naslednje stopnje:

  evidentiranje,

  identifikacija,

  seznanitev in mnenje staršev.

  Evidentiranje učencev glede na mnenje učiteljev poteka v 1. triadi ter tudi v 4. razredu. Kriteriji evidentiranja so naslednji: učni uspeh učenca, izjemni dosežki učenca (na likovnem, glasbenem, tehničnem, športnem področju), rezultati šolskih in izven šolskih tekmovanj, hobiji v katerih učenec dosega nadpovprečne rezultate, …

  Učenci, ki niso bili predlagani do 4. razreda, so lahko naknadno predlagani s strani učitelja tudi na predmetni stopnji.

  Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor. S tistimi evidentirani učenci, ki so potrjeni s strani učiteljskega zbora, se izvede postopek identifikacije. Pred psihološkim testiranjem ter zbiranjem drugih osebnih podatkov učencev, je potrebno pridobiti soglasje staršev.

  Pri postopku identifikacije učitelji dobijo ocenjevalne lestvice za več področij (splošno-intelektualno področje, učno področje, vodstveno področje, ustvarjalno področje, telesno-gibalno področje, glasbeno področje, tehnično, likovno, literarno in dramsko področje, filmsko področje) na katerih učenca ocenijo. Kriterij za doseganje nadarjenosti je nadpovprečni rezultat na omenjenih lestvicah (90. percentil ali več).

  Sledi tudi psihološko testiranje s testom splošne inteligentnosti ter testom kreativnosti (rezultat, ki se sklepa kot meja nadarjenosti, je doseganje 90. percentila).

  Učence, ki dosežejo nadpovprečni rezultat bodisi na ocenjevalnih lestvicah, bodisi na enem od psiholoških testov, se ga opredeli kot nadarjenega. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenosti pri učencu. Svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

  Na šoli identificiranim nadarjenim učencem omogočimo več izzivov na njihovih močnih področjih tako znotraj pouka kot v obliki izven šolskih dejavnosti.

  V okviru pouka je nadarjenim učencem možno ponuditi: obisk taborov, dodatni pouk pri določenem predmetu, tekmovanja na več področjih, raziskovalne naloge, interesne dejavnosti, medpredmetno povezovanje …

  Učitelj lahko pri posameznem predmetu, ki učenca zanima, nudi vsebinske prilagoditve, prilagojene metode učenja, več skupinskega dela, več predstavitev, diskusije, raziskovalne naloge, …

  Tudi učenci, ki niso identificirani kot nadarjeni, lahko sodelujejo pri dodatnih vsebinah, ponujenih nadarjenim učencem.

  V septembru 2015 je na šolah 31 identificiranih nadarjenih učencev. Dela in naloge, ki se vežejo na nadarjene učence vodi in koordinira Valentina Vrhovšek Malovič, ki jo v letošnjem šolskem letu na tem področju nadomeščajo Mira Anderlič (prevzema naloge evidentiranja in identificiranja ter seznanitve in mnenja staršev) in učiteljici Jasmina Caf in Milena Širec (tabor).